Intresseanmälan Vuxen

Intresseanmälan Barn

Riktlinjer för träning – gäller från 6 februari 2021

Den nya pandemilagen gäller från 10 januari 2021.

I pandemilagen finns särskilda begränsningar för gym, sportanläggningar och andra platser för fritidsverksamhet som är öppna för allmänheten. 

För att personer födda 2001 eller tidigare ska kunna träna kampsport på ett säkert sätt bör vi

 • Hålla avstånd till varandra*
 • Inte dela utrustning med varandra
 • När det är möjligt, hålla träningar utomhus
 • Undvika gemensamma omklädningsrum
 • Resa till och från aktiviteten individuellt
 • Utföra aktiviteten i mindre grupper
 • Träna med samma träningspartner hela passet

* Riksidrottsförbundet har meddelat att Folkhälsomyndigheten tagit bort rekommendationen om att undvika nära fysisk kontakt men att för idrotter med omfattande kroppskontakt vid idrottsutövningen krävs det ett extra ansvarstagande inom ramen för lämpliga åtgärder. Läs mer på https://www.budokampsport.se/2021/01/29/rf-klargor-vad-som-galler-for-idrotter-med-narkontakt/.  

För personer födda 2002 eller senare bör vi

 • När det är möjligt, hålla träningar utomhus
 • Minimera antal personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
 • Avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar med undantag för enstaka matcher eller tävlingar som riktar sig till barn födda 2002 eller senare

Gäller alla åldersgrupper

 • Beräkna maxantalet besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt
 • Skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen är gjord
 • Tydligt anslå maxantalet
 • Säkerställa att maxantalet inte överskrids
 • Informera besökare om hur smittspridning kan undvikas
 • Erbjuda sina besökare möjlighet att tvätta händerna eller erbjuda handdesinfektion
 • Skriftligt dokumentera de övriga smittåtgärderna som verksamheten vidtagit
 • Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, och
 • Hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren
 • Begränsa antalet besökare i verksamhetslokaler inomhus på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt
 • Utforma verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla avstånd från varandra
 • Se till att in- och utpassage till verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks
 • Avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar med undantag för enstaka matcher eller tävlingar som riktar sig till barn födda 2002 eller senare* *Gäller ej yrkesidrott

Beräkning av max antal besökare inomhus

 • I de allmänna råden till förordningen utifrån pandemilagen anges att maxantalet ska beräknas på sådant sätt att varje besökare inom varje avgränsat utrymme ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.

Hur sker då beräkningen av maxantalet besökare?

Idrottsföreningar som bedriver verksamhet i en lokal där hela ytan utgör idrottsyta gör beräkningen utifrån lokalens totala yta och detta även om viss idrottsutrustning är placerad på denna yta.

Idrottsföreningar som bedriver verksamhet i en lokal där den totala ytan utgörs av dels idrottsyta, dels sidoyta, gör beräkningen utifrån lokalens totala yta. Sidoytor kan till exempel vara bassängkanter i en simhall eller läktare i en idrottshall.

 • Personal och ledare räknas ej med i det maximalt antal personer som får vistas i lokalen samtidigt

Föreningen måste, utöver maxantalet enligt pandemilagen, också ta hänsyn till Folkhälsomyndighetens nationella allmänna råd och föreskrifter. 

Ni kan läsa om föreskrifterna på Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-digoch-andra/rekommendationer-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/  

Regionala bestämmelser 

Det kan förekomma regionala eller kommunala bestämmelser som skiljer sig från råd och rekommendationer i övrigt. Det är därför viktigt att ni sätter er in kring vad som gäller där ni har er verksamhet.

SB&K:s samlade information med anledning av coronapandemin

Vid frågor kontakta info@budokampsport.se.

Välkomna till träningen.

Vår jiujitsu är ett modernt självförsvar som är humant och lagligt.
Grunden till vår stil lades av Shihan Kai Durhuus 7 DAN även klubbens grundare. Inspirerad av sin mästare Kurt Durewall 10 DAN på Svenska Jiujitsuförbundet.

Beskrivning av de 6 huvudprinciperna.

Skydd – innebär att försvararen skyddar sig före och under angreppet samt efter det har avslutats. Man får aldrig försätta sig i en sämre position än vid utgångsläget.

Balans – innebär att försvararen har full kontroll på sin kropp under hela försvaret och ej låter den påverkas av angriparens styrka och tyngd.

Förflyttning – innebär att försvararen använder sig av hela rörelsesystemet så att angriparens position förändras och nya lägen skapas att utnyttja
vid försvaret.

Bestämdhet – innebär att försvararen med kroppsspråk och markerade rörelser visar beslutsamhet i sitt försvar.

Mjukhet – innebär att försvararen ej tar till en större kraft än den han/hon möts av utan istället “följer med” eller “går runt” angriparens kraft.

Hänsyn – innebär, enligt CHIKARA, att försvararen använder det försvar och den styrkeinsats som med avseende på angriparens ålder, kön eller fysiska status anses lämplig och som är så skonsam som möjligt i just den situationen.